Đại diện ngoài tố tụng

ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG

Đại diện ngoài tố tụng của Luật sư là hoạt động đại diện theo ủy quyền mà ở đó Luật sư thay mặt khách hàng để tham gia, thực hiện các hoạt động, giao dịch dân sự, thương mại, hành chính, hoặc bất kỳ một quan hệ xã hội nào của khách hàng với các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác. cụ thể: -       Tham gia với tư cách đại diện cho Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế để tiến hành đàm phán, thương lượng ký kết … Đọc Thêm