Luật - Pháp lệnh

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2006

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2006

LUẬTQUẢN LÝ THUẾCăn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về quản lý thuế.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách … Đọc Thêm

LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 2005

LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 2005

LUẬTTHUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨUCăn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị Quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.Chương 1:NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế … Đọc Thêm

LUẬT ĐẤU THẦU 2013

LUẬT ĐẤU THẦU 2013

LUẬT ĐẤU THẦU Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đấu thầu. Chương 1.QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm:Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:a) Dự án đầu … Đọc Thêm

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 2009

LUẬT  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 2009

LUẬTSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢNCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật doanh … Đọc Thêm

LUẬT ĐẤU THẦU 2005

LUẬT ĐẤU THẦU 2005

LUẬTĐẤU THẦUCăn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về đấu thầu.Chương 1NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, … Đọc Thêm

LUẬT XÂY DỰNG 2014

LUẬT XÂY DỰNG 2014

LUẬTXÂY DỰNGCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật xây dựng.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.Điều 2. Đối tượng áp dụngLuật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân … Đọc Thêm

LUẬT VỀ XÂY DỰNG 2003

LUẬT VỀ XÂY DỰNG 2003

LUẬTVỀ XÂY DỰNGCăn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động xây dựng.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá … Đọc Thêm

LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 2014

LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 2014

LUẬTĐẦU TƯ CÔNGCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật đầu tư công.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.Điều 2. … Đọc Thêm

LUẬT ĐẦU TƯ 2014

LUẬT ĐẦU TƯ 2014

LUẬTĐẦU TƯCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật đầu tư.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.Điều 2. Đối tượng áp dụngLuật này áp dụng đối với nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan đến … Đọc Thêm

LUẬT ĐẦU TƯ 2005

LUẬT ĐẦU TƯ 2005

 LUẬTĐẦU TƯCăn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động đầu tư.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ … Đọc Thêm