Nghị định

NGHỊ ĐỊNH 58/2005/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH

NGHỊ ĐỊNH 58/2005/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH

NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCHCHÍNH PHỦ  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;  Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;  Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, NGHỊ ĐỊNH: Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Hộ tịch và đăng ký hộ tịchHộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình … Đọc Thêm

Nghị định 76/2015 Quy định về Luật kinh doanh Bất động sản

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây … Đọc Thêm

Nghị định 60/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp

Nghị định 60/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ tháng 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Hôn nhân và Gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm … Đọc Thêm

Nghị định 163/2006 về giao dịch bảo đảm

Nghị định 163/2006 về giao dịch bảo đảm

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********Số: 163/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006   NGHỊ ĐỊNH   VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị quyết số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội về việc … Đọc Thêm

Nghị định 158/2005 về việc đăng ký và quản lý hộ tịch

Nghị định 158/2005 về việc đăng ký và quản lý hộ tịch

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********Số: 158/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2005   NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH CHÍNH PHỦ  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;  Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;  Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;  Theo đề … Đọc Thêm

Nghị định 60/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp

Nghị định 60/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ tháng 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Hôn nhân và Gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm … Đọc Thêm

Nghị định 10/2010 về hoạt động thông tin tín dụng

Nghị định 10/2010  về hoạt động thông tin tín dụng

CHÍNH PHỦ ------- Số: 10/2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010  NGHỊ ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân … Đọc Thêm

Nghị định 30/2012 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện

Nghị định 30/2012 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện

NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định về tổ … Đọc Thêm

Nghị định 144/2006 về họ, hụi, biêu, phường

Nghị định 144/2006 về họ, hụi, biêu, phường

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********Số: 144/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, NGHỊ ĐỊNH: Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. … Đọc Thêm

Nghị định 138/2006 hướng dẫn Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Nghị định 138/2006 hướng dẫn Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

CHÍNH PHỦ -----CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------Số: 138/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn … Đọc Thêm

Trang 1 trên 3123