Nghị quyết

Nghị quyết số 45/2005 về việc thi hành Bộ luật Dân sự do Quốc hội ban hàn

Nghị quyết số 45/2005 về việc thi hành Bộ luật Dân sự do Quốc hội ban hàn

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********Số: 45/2005/NQ-QH11 Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2005  NGHỊ QUYẾT  VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ  QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng … Đọc Thêm

Nghị quyết 04/2003 về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án kinh tế do Hội đồng thẩm phán-Toà án nhân dân tối cao ban hành

Nghị quyết 04/2003 về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án kinh tế do Hội đồng thẩm phán-Toà án nhân dân tối cao ban hành

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********Số: 04/2003/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2003  NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 04/2003/NQ-HĐTP NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN KINH TẾ HỘI ĐỒNG … Đọc Thêm

Nghị quyết 02/2004 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án dân sự

Nghị quyết 02/2004 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án dân sự

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********Số: 02/2004/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2004  NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ vào Luật Tổ chức Toà án nhân dân; Để thi hành … Đọc Thêm

Nghị quyết 755/2005 Giải quyết một số nhà đất cụ thể

Nghị quyết 755/2005 Giải quyết một số nhà đất cụ thể

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số: 755/2005/NQ-UBTVQH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2005  NGHỊ QUYẾT Quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 07 năm … Đọc Thêm

Nghị quyết 23/2003 Về nhà đất do Nhà nước quản lý đã bố trí sử dụng

Nghị quyết 23/2003 Về nhà đất do Nhà nước quản lý đã bố trí sử dụng

  NGHỊ QUYẾT Về nhà đất do nhà nước đãquản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhàđất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 QUỐC HỘI NUỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM Xét thấy, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóngdân tộc, tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủnghĩa, Nhà nước đã ban hành và tổ … Đọc Thêm

Nghị quyết 01/2007 về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt do Hội đồng Thẩm phá

Nghị quyết 01/2007 về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt do Hội đồng Thẩm phá

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- Số: 01/2007/NQ-HĐTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2007  NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI … Đọc Thêm

Nghị quyết 01/2003 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp dân sự

Nghị quyết 01/2003 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp dân sự

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN  NHÂN DÂN TỐI CAO ********CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********Số: 01/2003/NQ-HĐTPHà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2003NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 01/2003/NQ-HĐTP NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ LOẠI TRANH CHẤP DÂN SỰ, HÔN … Đọc Thêm

Nghị quyết 1037/2006 Giao dịch nhà ở trước 1991 có người VN ở NN tham gia

Nghị quyết 1037/2006 Giao dịch nhà ở trước 1991 có người VN ở NN tham gia

 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Số: 1037/2006/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2006  NGHỊ QUYẾT VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1991 CÓ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI THAM GIA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ … Đọc Thêm

Nghị quyết 755/2005 Giải quyết một số nhà đất cụ thể

Nghị quyết 755/2005 Giải quyết một số nhà đất cụ thể

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số: 755/2005/NQ-UBTVQH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2005  NGHỊ QUYẾT Quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 07 năm … Đọc Thêm

Nghị quyết 23/2003 Về nhà đất do Nhà nước quản lý đã bố trí sử dụng

Nghị quyết 23/2003 Về nhà đất do Nhà nước quản lý đã bố trí sử dụng

QUỐC HỘISố: 23/2003/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003  NGHỊ QUYẾT Về nhà đất do nhà nước đãquản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhàđất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 QUỐC HỘI NUỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Xét thấy, … Đọc Thêm

Trang 2 trên 3123