Quyết định

Quyết định 59/2006 về Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng

Quyết định 59/2006 về Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMSố: 59/2006/QĐ-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2006  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ MUA, BÁN NỢ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng … Đọc Thêm

Quyết định 26/2006 ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng

Quyết định 26/2006 ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: 26/2006/QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2006  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC: Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Luật Sửa đổi, bổ sung … Đọc Thêm

Quyết định 279/1991 Giải quyết một số vấn đề về nhà ở

Quyết định 279/1991 Giải quyết một số vấn đề về nhà ở

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHÀ Ở CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn cứ Pháp lệnh nhà ở công bố ngày 26 tháng 3 năm 1991, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Nhà ở do Nhà nước đang quản lý, sử dụng theo chính sách cải tạo về nhà ở (Nghị định số 19-CP ngày 29 tháng 6 năm 1960. Nghị định số 24-CP ngày 13 tháng 2 năm 1961 của Hội đồng … Đọc Thêm

Quyết Định 111/1977 Quản lý nhà đất cho thuê ở Miền Nam

Quyết Định 111/1977 Quản lý nhà đất cho thuê ở Miền Nam

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 111/CP NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1977 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VÀ CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐỐI VỚI NHÀ, ĐẤT CHO THUÊ Ở CÁC ĐÔ THỊ CỦA CÁC TỈNH PHÍA NAM HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Tiếp theo bản tuyên bố của Chính phủ về chính sách đối với công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam hiện nay; Để tăng cường quản lý nhà đất và đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ … Đọc Thêm

Quyết định 35/1977 Chính sách Quản lý nhà

Quyết định 35/1977 Chính sách Quản lý nhà

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 305/CP NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1977 BỔ SUNG CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VÀ CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐỐI VỚI NHÀ, ĐẤT Ở ĐÔ THỊ CÁC TỈNH MIỀN NAM HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Tiếp theo bản tuyên bố của Chính phủ về chính sách đối với công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam hiện nay và Quyết định số 111/CP ngày 14-4-77 của Hội đồng Chính phủ ban hành chính sách quản lý và … Đọc Thêm

Quyết định 10/2007 ban hành hệ thống ngàn kinh tế của Việt Nam

Quyết định 10/2007 ban hành hệ thống ngàn kinh tế của Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 10/2007/QĐ-TTg NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2007 BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM    THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều … Đọc Thêm