Thông Tư

Thông tư 04/2008 hướng dẫn Nghị định 151.2007 về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác

Thông tư 04/2008 hướng dẫn Nghị định 151.2007 về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2007/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC Căn cứ Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác; Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … Đọc Thêm

Thông tư 05/2011 về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăn

Thông tư 05/2011 về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăn

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 05/2011/TT-BTP Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2011  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, THÔNG BÁO VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN THI HÀNH ÁN THEO PHƯƠNG THỨC TRỰC TIẾP, BƯU ĐIỆN, FAX, THƯ ĐIỆN TỬ TẠI TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ GIAO … Đọc Thêm

Thông tư 110/2007 hướng dẫn Nghị định 104/2007 về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Thông tư 110/2007 hướng dẫn Nghị định 104/2007 về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúcSố: 110/2007/TT-BTC             Hà Nội, ngày 12 tháng 9  năm 2007          THÔNG TƯ  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 104/2007/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ Thi hành Điều 29 Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của … Đọc Thêm

Thông tư 69/2011 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên

Thông tư 69/2011 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Số: 69/2011/TTLT-BTC-BTP Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM VÀ PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN Căn cứ … Đọc Thêm

Thông tư 43/2011 Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng

Thông tư 43/2011 Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 43/2011/TT-NHNN Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯQuy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng  Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;Căn cứ … Đọc Thêm

Thông tư 20/2009 QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG

Thông tư 20/2009 QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------------ Số: 20/2009/TT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2009  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm … Đọc Thêm

Thông tư 383/1991 giải quyết một số vấn đề về nhà ở

Thông tư 383/1991 giải quyết một số vấn đề về nhà ở

THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 383/TT-BXD-ĐT NGÀY 5-10-1991 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHÀ Ở Ngày 2 tháng 10 năm 1991 Hội động Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 297/CT về việc giải quyết một số vấn đề về nhà ở. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể như sau: I. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ CẢI TẠO 1. Sau ngày giải … Đọc Thêm

Thông tư 201/1978 quản lý nhà vắng chủ ở Miền Nam

Thông tư 201/1978 quản lý nhà vắng chủ ở Miền Nam

  THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 201/BXD-NĐ NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 1978 HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ NHÀ, ĐẤT VẮNG CHỦ Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM Chính sách quản lý và cải tạo XHCN đối với nhà đất ở các đô thị ở các tỉnh phía Nam được ban hành theo QĐ của HĐCP số 111/CP ngày 14-4-1977 có một số quy định đối với nhà đất vắng chủ. Trong quá trình thực hiện việc vận dụng chính sách này gặp một số khó khăn … Đọc Thêm

Thông tư 37/2014 Bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

Thông tư 37/2014 Bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

  THÔNG TƯ Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi … Đọc Thêm

Thông tư 03/2007 hướng dẫn bổ sung NĐ 127/2005

Thông tư 03/2007 hướng dẫn bổ sung NĐ 127/2005

THÔNG T­­Ư HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VIỆC THỰC HIỆN CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2005/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 CỦA QUỐC HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ755/2005/NQ-UBTVQH11 NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2005 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI QUY ĐỊNH VIỆC GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ VỀ NHÀ ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH … Đọc Thêm

Trang 1 trên 212