Thông Tư

Thông tư 19/2005 hướng dẫn NĐ 127/2005

Thông tư 19/2005 hướng dẫn NĐ 127/2005

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2005/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 CỦA QUỐC HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 755/2005/NQ-UBTVQH11 NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2005 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI QUY ĐỊNH VIỆC GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ VỀ NHÀ ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH … Đọc Thêm

Thông tư 02/1999 Quản lý nhà vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân

Thông tư 02/1999 Quản lý nhà vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân

THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân quy định tại nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Căn cứ Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1998 Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 (sau đây gọi chung là Nghị quyết số 58/1998), Bộ Xây dựng hướng dẫn … Đọc Thêm

Thông tư liên tịch 01/1999 hướng dẫn Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991

Thông tư liên tịch 01/1999 hướng dẫn Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 1/7/1991 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Ngày 20 tháng 8 năm 1998 Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 về giao dịch dân sự về nhà ở … Đọc Thêm

Thông tư 02/1999 hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991

Thông tư 02/1999 hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991

THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 02/1999/TT-BXD NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NHÀ Ở VẮNG CHỦ GIỮA CÁ NHÂN VỚI CÁ NHÂN QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 1/7/1991 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1998 ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 (sau đây gọi … Đọc Thêm

Thông tri 1880/1976 quản lý nhà vắng chủ, vắng mặt

Thông tri 1880/1976 quản lý nhà vắng chủ, vắng mặt

THÔNG TRIHƯỚNG DẪN VIỆC KIỂM KÊ XỬ LÝ TÀI SẢN VẮNG CHỦThực hiện chủ trương đăng ký khai trình tài sản vắng chủ từ ngày 20 tháng 7 năm 1976 đến nay kết quả có t ên 6.700 người đang quản lý, trông coi và thuê mướn tài sản vắng chủ và vắng mặt đã đăng ký.Tổng số tài sản vắng chủ và vắng mặt bao gồm các loại tư liệu sản xuất, vật tư hàng hóa và tư liệu sinh hoạt gồm: 129 công ty, xí … Đọc Thêm

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP hướng dẫn áp dụng Chương XXII Các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm của quân nhân của Bộ luật Hình sự năm 1999 do Toà án nhân dân tối cao – Việ

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP hướng dẫn áp dụng Chương XXII Các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm của quân nhân của Bộ luật Hình sự năm 1999 do Toà án nhân dân tối cao – Việ

BỘ CÔNG AN-BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ TƯ PHÁP-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ******** Số: 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội , ngày 11 tháng 8 năm 2003  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ TƯ PHÁP - BỘ QUỐC PHÒNG SỐ … Đọc Thêm

Thông tư 22/2010 hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Thông tư 22/2010 hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Số: 22/2010/TT-BTP Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN TRỰC TUYẾN GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, THÔNG BÁO VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN THI HÀNH ÁN Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 … Đọc Thêm

Thông tư 03/2012 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản

Thông tư 03/2012 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Số: 03/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ, PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ LỆ PHÍ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày … Đọc Thêm

Thông tư 01/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch

Thông tư 01/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch

BỘ TƯ PHÁP ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------Số: 01/2008/TT-BTP Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, … Đọc Thêm

Thông tư 20/2015 hướng dẫn về dăng kí doanh nghiệp

Thông tư 20/2015 hướng dẫn về dăng kí doanh nghiệp

BỘ KẾ HOẠCH                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ ĐẦU TƯ                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------                                                     -------------------------Số: 20/2015/TT-BKHĐT                          Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật … Đọc Thêm

Trang 2 trên 212