DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1. Đính chính giấy chứng nhận có số liệu diện tích thực tế nhỏ hơn số liệu diện tích ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND cấp Quận cấp Giấy chứng nhận

2. Hợp thức hóa thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở

3. Đính chính sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND Quận cấp Giấy chứng nhận

4. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ căn hộ chung cư (không chia tách, hợp thửa đất)

5. Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (không chia tách, hợp thửa đất)

6. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)

7. Đăng ký biến động về sử dụng đất trường hợp giảm diện tích đất do sạt lở tự nhiên

8. Xóa đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

9. Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

10. Xoá đăng ký góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

11. Đăng ký góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

12. Xóa đăng ký thế chấp bằng giá trị quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

13. Đăng ký thế chấp bằng giá trị quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

14. Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp thừa kế toàn bộ quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (không chia tách, hợp thửa đất)

15. Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

16. Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung

17. Xác nhận đề án bảo vệ môi trường

18. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

19. Đăng ký biến động bổ sung quyền sở hữu tài sản trên đất vừa có nhu cầu cấp đổi GCN được cấp trước ngày Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực thi hành (cấp GCN mới)

20. Đăng ký biến động chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất chưa được ghi trên Giấy chứng nhận

21. Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

22. Xác nhận thay đổi thông tin về số hiệu, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất

23. Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp thừa kế toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân (không chia tách, hợp thửa đất)

24. Đăng ký biến động đối với trường hợp tặng cho/ thỏa thuận phân chia toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân (không chia tách, hợp thửa đất)

25. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân (không chia tách, hợp thửa đất)

26. Đăng ký biến động đối với trường hợp tặng cho hoặc thoả thuận phân chia căn hộ chung cư (không chia tách, hợp thửa đất)

Tin Liên Quan