Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện:

Công ty nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có đăng ký kinh doanh hợp pháp;

b) Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước xuất xứ.

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của công ty nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty mẹ trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh.

 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu có chữ ký của đại diện công ty mẹ;

b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty mẹ (hợp thức hóa lãnh sự). Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm;

c) Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của công ty mẹ trong năm tài chính gần nhất;

d) Bản sao Điều lệ hoạt động của công ty mẹ.

Tin Liên Quan