THỦ TỤC CẤP SỔ ĐỎ LẦN ĐẦU

 

THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

 

+ Đơn đăng ký cấp mới sổ đỏ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu).

 

+ Bản chứng thực Sổ hộ khẩu, giấy Chứng minh nhân dân.

 

+ Bản chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất (theo quy định của pháp luật về đất đai);

 

+ Bản chứng thực giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu);

 

+ Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ các loại giấy tờ theo quy định đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng);

 

+ Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ cấp mới sổ đỏ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có);

 

+ Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có);

 

+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu);

 

+ Đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ (đối với trường hợp chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ).

 

Tin Liên Quan