TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

Hợp đồng là một cam kết giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội.

Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng lời nói có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

Nội dung cơ bản nhất cấu thành hợp đồng là chào mời của một bên và chấp thuận của bên kia. Thông thường, một hợp đồng được làm bằng văn bản. Các hợp đồng dân sự mang tính xã hội, như: hợp đồng cho tặng, thừa kế (di chúc), v.v… Các hợp đồng kinh tế ví dụ như hợp đồng mua sắm hay thuê dịch vụ hay vật dụng hàng hóa, hợp đồng bảo hiểm, tín dụng ngân hàng, v.v…

Trong một hợp đồng làm bằng văn bản, các nội dung cần thiết được thể hiện là:

  • – Tên và thông tin địa chỉ các bên
  • – Thông điệp nêu rõ sự đồng ý trên thỏa thuận
  • – Nội dung và phạm vi công việc thực hiện/hàng hóa được mua bán
  • – Giá cả và số lượng hàng hóa
  • – Quy cách hàng hóa
  • – Thời điểm và phương thức giao hàng
  • – Phương thức giải quyết tranh chấp, luật áp dụng và tòa thụ lý nếu có tranh tụng
  • – Bảo mật thông tin
  • – Các điều khoản chung và thời hiệu hợp đồng

Tin Liên Quan